udvalg

Stig Sørensen
Tlf. 2614 9126
foto@kon-tiki.dk


IT-udvalg

Stig Sørensen
Tlf. 2614 9126
it@kon-tiki.dk


Materiel-udvalg

Lars Sander
Tlf. 3630 0054
materiel@kon-tiki.dk


PR og sponsorudvalg

Lena Baron-Grymer
Tlf.
pr@kon-tiki.dk


Redaktions-udvalg

Tine Frehr Madsen
Tlf. 2991 8502
redaktion@kon-tiki.dk


Sikkerheds-udvalg

Jon Lindecrona
Tlf.
sikkerhed@kon-tiki.dk


Tur-koordinator

Søren Peder Baron-Grymer
Tlf. 2621 1885
tur@kon-tiki.dk


Uddannelses-udvalg

Bestyrelsen
uddannelse@kon-tiki.dk


Ungdomsafdeling

Finn Nielsen
Tlf. 2489 6500
ungdom@kon-tiki.dk